JA2RJE,SAM
Sam shack:IC-756@•@IC-756PRO‡U@IC-PW1


248A(18MHz&24MHz) •714X