Ham fair's Photo
Ham fair 2018/08
Ham fair 2017/09
Ham fair 2016/08
Ham fair 2010/08
Ham fair 2009/08
Ham fair 2008/08
Ham fair 2007/08
Ham fair 2006/06
Ham fair 2005/08
Ham fair 2004/08
Ham fair 2003/08
Ham fair 2001/08
Ham fair 2000/08


Photo Meeting's
JA3-maizuru-Meeting 2022/04
JA3-Meeting 2010/11
New Year 2003/01
Hotaruika 2001/04
Kurikoma 2000/01
Tateshina 2000/01
Hanseikai ****/09
#3Kikoku 1999/08
JH4RHF 1999/05
Hachiouji 1999/05
#2Kikoku 1999/04
TGC Soudan 1999/03
#1KIkoku 1999/03
Ikaho 1999/03
Tazawako 1999/01